Komputery na egzaminie na tłumacza przysięgłego

Niełatwo jest wyobrazić sobie współczesny świat bez technologii. Otacza zewsząd i sprawia, że codzienne czynności staja się łatwiejsze. Wiele zawodów wspomaga się zdobyczami przemysłu informatycznego. Praca tłumacza to również obcowanie ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym.

Tłumacz przysięgły korzysta z komputera w codziennej pracy. Ale czy komputery na egzaminie na tłumacza przysięgłego są dostępne? Wiele firm sprawdza u kandydatów umiejętności obsługi urządzeń biurowych i oprogramowań informatycznych. Znajomość tych zagadnień wykorzystywana jest do podnoszenia jakości usług i szybkości ich realizacji.

Kim jest tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego. Tego rodzaju tłumacz, specjalizuje się w przekładzie m.in. dokumentów procesowych i sądowniczych, urzędowych i prawniczych, i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów oraz może poświadczać tłumaczenia i odpisy wykonane przez inne osoby.

Pieczęć tłumacza przysięgłego to gwarancja, że treść została uwierzytelniona przez osobę, która tej wierzytelności mogła dokonać. Pieczęć składa się z imienia oraz nazwiska tłumacza przysięgłego, informacji o języku, w ramach którego tłumacz ma uprawnienia oraz pozycję na liście tłumaczy przysięgłych.

Czy dostępne są komputery na egzaminie na tłumacza przysięgłego? Na pewno dostępne są w jego codziennej pracy. Wszystkie tłumaczenia i odpisy wykonane w formie elektronicznej, tłumacz przysięgły opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Komputer jest więc często niezbędny, coraz więcej zleceń otrzymuje się właśnie w formie elektronicznej.

Sprawdź: Tłumacz angielsko – polski do filmów

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Ustawą regulującą wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego jest ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego, która obowiązuje od dnia 27 stycznia 2005 roku. Ministerstwo Sprawiedliwości rozporządza o wynagrodzeniu tłumaczy przysięgłych na rzecz prokuratur, sądów i organów administracji publicznej. Ministerstwo to prowadzi także listę wszystkich tłumaczy przysięgłych, którą udostępnia również w internecie.

Art. 2 ust.1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego, określa, że tłumaczem przysięgłym może zostać osoba fizyczna, która:

  1. ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie i zasadach określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;
  2. zna język polski;
  3. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  4. nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;
  5. ukończyła studia wyższe;
  6. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski, zwany dalej „egzaminem na tłumacza przysięgłego”.

Poznaj: Strony do nauki angielskiego dla dzieci

Egzamin na tłumacza przysięgłego

Współcześnie wiele egzaminów odbywa się przy użyci sprzętu multimedialnego. Czy komputery na egzaminie na tłumacza przysięgłego również biorą udział i pozwalają na elektroniczną formę testu? Czy egzamin jest trudny i z czego się składa?

Początkiem przygody z egzaminami jest wypełnienie formularza, który można pobrać ze strony internetowej ministerstwa sprawiedliwości. Formularz należy przesłać na podany w nim adres. Wymagane jest także uiszczenie opłaty w wysokości 800 PLN. Numer konta bankowego, na który należy przelać pieniądze, również znajduje się na portalu sieciowym

Egzamin na tłumacza przysięgłego składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. O tym gdzie i kiedy odbędzie się egzamin, kandydat zostanie poinformowany na minimum 21 dni przed. Decydujący wpływ na czas oczekiwania na egzamin, ma ilość złożonych wniosków Nie jest określone ile osób powinno wykazać chęć przystąpienia, ale można wnioskować, że dla jednego bądź kilku chętnych komisja egzaminacyjna się nie zbierze.

Egzamin odbywa się zawsze przy udziale państwowej komisji egzaminacyjnej i jest protokołowany.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z części pisemnej, następuje czas oczekiwania na egzamin ustny. Zazwyczaj termin tego egzaminu przypada do 14 dni od ogłoszenia wyników części pisemnej.

Ogólny przebieg i zasady egzaminu reguluje Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. uwzględniający nowele z października 2008 roku.

Dowiedz się: Kto wykonuje tłumaczenia medyczne?

Egzamin na tłumacza przysięgłego – część pisemna

Pierwsza część, czyli pisemna, składa się z 4 tekstów, które kandydat musi przetłumaczyć. 2 teksty są w języku obcym i należy przełożyć je na język polski, kolejne 2 odwrotnie – z polskiego na obcy. Łączny czas na wykonanie zadań to 4 godziny. Teksty są tak przygotowane, zgodnie z ustawą, że zawierają treści prawnicze lub/i urzędowe.

Maksymalna liczba punktów jakie można zdobyć to 200 (50 za każdy przetłumaczony tekst). Ocenie podlegają dwie składowe:

  • warstwa tłumaczeniowa – oceniana jest znajomość technicznych zasad wykonywania tłumaczeń, pod kątem merytorycznym, terminologicznym i formalnym.
  • warstwa językowa – oceniana jest poprawność gramatyczna, stylistyczna, ortograficzna oraz interpunkcyjna.

W części ustnej zdobyć można maksymalnie 200 punktów, a wynik minimalny, uprawniający kandydata na tłumacza przysięgłego do podejścia do kolejnej części (ustnej) – to 150 punktów.

Egzamin na tłumacza przysięgłego – część ustna

Po około 14 dniach od uzyskania pozytywnej oceny z części pisemnej, przychodzi czas na część ustna egzaminu na tłumacza przysięgłego. Kandydat otrzymuje 4 zadania:

  • tłumaczenie konsekutywne – tłumaczenie odbywa się z język polskiego na język obcy – 2 treści. Przed samym rozpoczęciem, egzaminator nakreśla tematykę zadania.
  • tłumaczenie a vista – egzaminowany otrzymuje tekst źródłowy w języku obcym i przekłada na język polski – 2 teksty. Na przygotowanie się jest określony czas: 2 minuty.

Treści poddane przekładowi zawierają terminologie charakterystyczna dla spraw urzędowych, prawniczych lub notarialnych. Tłumaczenie odbywa się przy wykorzystaniu mikrofonu, wypowiedź kandydata jest nagrywana.

Podobnie jak w pisemnej części egzaminu, zdobyć można maksymalnie 200 punktów, a gwarantem zaliczenia jest uzyskanie wyniku nie mniejszego niż 150 punktów.

Kiedy obie części zostały zaliczone, należy złożyć wniosek o wpis na listę tłumaczy przysięgłych. Przedstawia się także zaświadczenie o niekaralności i oczywiście dokument potwierdzający pozytywny wynik egzaminu.

Kiedy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, wyznacza się termin zaprzysiężenia. I podczas tego ślubowania dokonywany jest oficjalnie wpis na listę tłumaczy przysięgłych.

Mimo że odsetek zdawalności to nie wysoki procent, osób chętnych przystąpienia do egzaminów, nie brakuje.

Ciekawy artykuł: Kto może wykonać tłumaczenia techniczne?

Egzamin na tłumacza przysięgłego – materiały pomocnicze dozwolone na egzaminie

Jak to jest z tym egzaminem? Czy komputery na egzaminie tłumacza przysięgłego są dozwolone? Z jakich narzędzi, przyborów korzystać egzaminowany kandydat?

Ołówek, długopis czy pióro? Czym zapisywać tłumaczenie podczas części pisemnej egzaminu na tłumacza przysięgłego? Wedle informacji podanych na stronie ministerstwa sprawiedliwości – nie ma regulacji na ten temat. Jedynie sugeruje się, że użycie koloru czarnego ułatwia prace nad sprawdzaniem testów.

Czy używanie słowników dwujęzycznych jest zakazane? Nie, dozwolone jest korzystanie ze słowników. Co więcej, można przynieść ze sobą glosariusze, encyklopedie i leksykony.

Zabrania się jednak korzystania z tekstów ustaw polskich, zagranicznych oraz ich tłumaczeń.

Powyższe materiały dotyczą części pisemnej, w części ustnej nie można wspomagać się nimi. Za to można tworzyć notatki, które ułatwią konsekutywne przekłady.

Jak rzecz ma się do cyfrowych nośników? Czy można korzystać ze słowników w formie elektronicznej? A encyklopedia w formacie cyfrowym jest akceptowalna? Czy komputery na egzaminie na tłumacza przysięgłego są dopuszczalne? Nie. Krótka informacja na stronie ministerstwa nie precyzuje przesłanek, którymi kieruje się w zakazie używania komputerów.

Można jedynie domyślać się, z czego wynika negatywna odpowiedź. Jednym z powodów może być fakt, że sprzęt może po prostu nie działać – jak wiadomo, w sytuacjach, gdy tego najbardziej potrzeba, komputer może się zawiesić, rozpocząć kilkugodzinna aktualizację lub bateria w laptopie zwyczajnie się wyczerpie. Złośliwość rzeczy martwych, unika się jej przy korzystaniu z tradycyjnych nośników i metod zapisu treści.

Kolejnym powodem może być próba zafałszowania umiejętności kandydata. W dobie internetu nietrudno jest się połączyć z kimś spoza sali egzaminacyjnej i poprosić o pomoc. Egzamin na tłumacza przysięgłego to poważna sprawa, a uprawnienia do takich tłumaczeń niosą za sobą dużą odpowiedzialność. I choć komputery na egzaminie na tłumacza przysięgłego, usprawniłyby proces wykonywania testów, ich podatność na ingerencje z zewnątrz, dyskwalifikuje je do tych czynności.

Teraz przeczytaj: Tłumaczenia książek i publikacji medycznych