Kto może wykonać tłumaczenie techniczne?

Tłumaczenia specjalistyczne coraz częściej poszukiwane są pośród klientów biur tłumaczeń. Do tej grupy przekładów należą tłumaczenia techniczne. Nie każdy może wykonać tłumaczenie techniczne. Tego typu treści zawierają specyficzne słownictwo.

Każda dokumentacja to zbiór wyrażeń i nazw, które charakterystyczne są dla wybranej branży. Dlatego tłumaczenie tekstu technicznego powinny oferować tylko osoby, które doskonale rozumieją przekład tego typu i potrafią przetłumaczyć tekst zgodnie z przyjętymi normami. Nie można dobrze przetłumaczyć treści technicznej bez posiadania wiedzy z dziedziny, w jakiej odbywa się przekład.

Ciekawy artykuł: Tłumaczenia książek i publikacji medycznych.

Specyfika tłumaczeń technicznych

Aby uzmysłowić sobie kto może wykonać tłumaczenie techniczne, należy przyjrzeć się temu, czym tłumaczenie techniczne jest. Bez elementarnej świadomości nie powinno się decydować o tak specjalistycznym tłumaczeniu.

Tłumaczenie techniczne należy do grupy tłumaczeń specjalistycznych. Poza wzorcową znajomością języka obcego, specjalista – tłumacz musi wykazywać znajomość branży w jakiej dopuszcza się przekładu.Tłumaczenia zwykłe nie są tak wymagające. Ich charakter określa się jako bardziej “luźny” i dopuszcza się większą dozę swobody interpretacji.

Podobnie jak tłumacz przysięgły, tłumacz techniczny zobowiązany jest do przestrzegania norm, które regulują przekład techniczny.

Specyfikacja treści technicznych nie pozwala na zmianę nazewnictwa, ubarwienia językowe czy zamienność. Aby zostać tłumaczem technicznym, nieobca musi być terminologia używana w danej branży. Tłumaczenia dokumentów to odpowiedzialna funkcja, zastępowanie nazewnictwa nie powinno mieć tu miejsca. Czasem “czujka” to nie “detektor”, mimo że to synonimy, nie w każdym przypadku można stosować je zamiennie. Tłumacz techniczny wyżej stawiać powinien treść przekazu niż dbać o formę. Ale forma tez jest ważna. Wiele instrukcji obsługi czy wszelkie specyfikacje techniczne ukrywają w sobie spisy treści, tabele, rysunki techniczne. Doświadczony tłumacz wie jak tekst połączyć z pozasłownym przekazem i otrzymać idealne tłumaczenie dokumentów technicznych.

Tłumaczenia techniczne wymagają spójności i powtarzalności przekładu. Przekłady instrukcji zazwyczaj zawierają sobie zbiór podzielony na kilka języków. Tłumaczenia instrukcji na różne języki, musi być jednakowo rozumiane przez poszczególnych użytkowników. Oznacza to, że znający kilka języków odbiorca, czytając jedną instrukcję, nie dostrzeże żadnych różnic pomiędzy wersją np. polską a angielską. Wszystkie tłumaczenia obowiązkowo powinny brzmieć jednakowo precyzyjnie.

Dokumenty techniczne wymagają, aby profesjonalnie je przetłumaczyć. Tekst źródłowy ma być tak przetłumaczony, aby użytkownik nie miał wątpliwości w jego interpretacji i zastosowaniu. Nie może dochodzić do sytuacji, gdy dokument techniczny zawiera błędy translacyjne i nie pozwala na prawidłowe użytkowanie. Doprowadzić to może do awarii maszyny lub jej uszkodzenia. A w przypadku, gdy tą maszyną jest skomplikowane, ogromne urządzenie obsługiwane przez człowieka, następstwem mogą być nawet skutki śmiertelne.

Przeczytaj: Tłumaczenia instrukcji obsługi sprzętów medycznych

Przekłady jakich tekstów nazywamy tłumaczeniami technicznymi?

Czy każde tłumaczenie operujące językiem branżowym to przekład techniczny? Nie, zwykłe tłumaczenia, nawet operujące językiem fachowym, nie uznaje się za techniczne. Nie zawsze celem jest uzyskanie takiego przekładu. Tłumaczenia na język techniczny tworzą specjaliści na zlecenie wykonania takiego tłumaczenia. Wiele firm zgłasza się z tekstami, których wynikiem są profesjonalne tłumaczenia techniczne.

Producenci wychodzą poza granice swojego kraju, aby zaoferować swoje produkty na obcych dotąd rynkach. Poza samym produktem, zobligowani są do dostosowania się do norm danego państwa, aspekt prawniczy jest niemniej ważny. Także rzetelne dokumenty techniczne muszą spełniać wymogi w kraju, na który zostaną wpuszczone. Handlowcy, usługodawcy i wszelkiego rodzaju kontrahenci, zmuszeni są do profesjonalnych tłumaczeń technicznych, wszelkiej maści treści. Przykładowe teksty wymagające tłumaczeń technicznych:

 • instrukcje obsługi i montażu
 • certyfikaty
 • zgody i zezwolenia
 • aprobaty techniczne
 • karty specyfikacji
 • katalogi maszyn i części zamiennych
 • broszury ofertowe
 • dokumentacje przetargowe
 • formularze techniczne
 • dokumenty o kontroli jakości
 • patenty

Wachlarz treści, które podlegają technicznym tłumaczeniom, zwiększa się. Z jednej strony poprzez globalizację, więcej zagranicznych dóbr trafia na nasze rynki. Z drugiej strony, sami zwiększamy ekspansję na nowe rynki. Także wpływ ma na to ciągły rozwój technologiczny, a także prawne obostrzenia, które wymagają tłumaczeń technicznych dla urządzeń, maszyn, a nawet usług.

Warto kliknąć: Tłumaczenia farmaceutyczne, czyli ekstraklasa wśród tłumaczeń

Kim jest autor przekładów o charakterze technicznym?

Nie ma wątpliwości w tym, kto może wykonać tłumaczenie techniczne. To musi być osoba respektująca zasady tłumaczeń specjalistycznych. Zawodu tłumacza technicznego nie podejmie się ktoś przeciętnie znający język obcy. A nawet kierunek filologiczny nie daje gwarancji władania sztuką tłumaczeń technicznych. Pisemny przekład techniczny wymaga profesjonalizmu i świadomości jakie konsekwencje niesie za sobą błędne tłumaczenie.

Bardzo dobrze radzą sobie, z tym trudnym zadaniem, inżynierowie wszelkich branż. Szczególnie jeśli w swojej pracy, na co dzień, posługiwali się językiem obcym. Poza ścisłym umysłem, fachową wiedzą i rozumieniem istoty konkretnej dziedziny, władają językiem obcym. Co za tym idzie, dla nich specyficzna terminologia to powszechność. Potrafią oni precyzyjnie oddawać esencję przekładu i nie obawiają się, że tłumaczenie będzie nieprecyzyjne.

NOT, czyli Naukowa Organizacja Techniczna, już od lat sześćdziesiątych zauważyła zapotrzebowanie na tłumaczenia techniczne. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, od 1968 roku nadaje uprawnienia tłumaczom do tłumaczenia tekstów technicznych. Tłumacze ci świadczą usługi dla organizacji NOT. Zrzeszają się w Zespołach Tłumaczy Tekstów Technicznych przy oddziałach wojewódzkich NOT.

Aby uzyskać uprawnienia oraz legitymacje tłumacza technicznego NOT, należy zdać egzamin. Istnieje również możliwość nie zdawania egzaminu. Trzeba spełnić wtedy wymagania, które opracował w swej strukturze NOT.

Do rejestru tłumaczy tekstów technicznych mogą być wpisane osoby posiadające przynajmniej jeden z poniższych dokumentów:

 1. dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich na kierunku filologicznym – specjalność tłumaczeniowa, wydany przez szkołę wyższą w kraju lub odpowiedni dyplom wydany przez zagraniczną szkołę wyższą;
 2. dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich na kierunku filologicznym przez szkołę wyższą w kraju lub odpowiedni dyplom wydany przez zagraniczną szkołę wyższą oraz 3-letni staż zawodowy w zakresie wybranej specjalności tłumaczeniowej;
 3. dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich za granicą oraz 3-letni staż zawodowy w zakresie wybranej specjalności tłumaczeniowej;
 4. świadectwo ukończenie podyplomowego studium szkolenia tłumaczy języków obcych, wydany przez szkołę wyższą w kraju;
 5. nominację na tłumacza przysięgłego;
 6. zaświadczenie o zdaniu egzaminu z umiejętności pisemnego tłumaczenia tekstów technicznych lub innych specjalistycznych przed Komisją powołaną przez Naczelną Organizację Techniczną, jeżeli od daty egzaminu upłynęło nie więcej niż 3 lata;
 7. obcokrajowcy posiadający kartę stałego pobytu, którzy ukończyli studia wyższe za granicą (odpowiadające studiom magisterskim w kraju) oraz mają 3-letni staż pracy zawodowej w Polsce i zostali skierowani do rejestru przez zakład pracy – w zakresie specjalności określonej w dyplomie lub wynikającej z charakteru wykonywanej pracy;
 8. członkowie Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich z sekcji tłumaczy naukowych, naukowo-technicznych i innych specjalistycznych.

Kto najlepiej wykonuje tłumaczenia techniczne?

Wiele biur tłumaczeń współpracuje z profesjonalnymi tłumaczami technicznymi, także tymi posiadającymi uprawnienia FSNT NOT. Aby mieć pewność, że wykonane tłumaczenie techniczne, spełni surowe wymogi, warto sprawdzić czy biuro tłumaczeń ma doświadczenie w tego typu przekładach. Praca tłumacza technicznego to wyzwanie dla najlepszych w swojej dziedzinie.

Kliknij i sprawdź: Kto wykonuje tłumaczenia medyczne?